វិទ្យុ

<div id=”cp_widget_e81e7fcc-3249-4039-a14e-9eee7cf5bbcb”>…</div><script type=”text/javascript”>
var cpo = []; cpo[“_object”] =”cp_widget_e81e7fcc-3249-4039-a14e-9eee7cf5bbcb”; cpo[“_fid”] = “AkEAv59r-X-6”;
var _cpmp = _cpmp || []; _cpmp.push(cpo);
(function() { var cp = document.createElement(“script”); cp.type = “text/javascript”;
cp.async = true; cp.src = “//www.cincopa.com/media-platform/runtime/libasync.js”;
var c = document.getElementsByTagName(“script”)[0];
c.parentNode.insertBefore(cp, c); })(); </script><noscript></noscript>

© 2015 AEC Radio Cambodia - សេវា​នេះ​រួម​បញ្ចូល​ឯកសារ​រក្សា​សិទ្ធិ​ពី​ AEC Press